Nuostatai

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-293

 

MAŽEIKIŲ R.TIRKŠLIŲ DARŽELIO „GILIUKAS“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ (toliau – Darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Darželio grupę, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, mokymo proceso organizavimo būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Darželio turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.      Darželio oficialusis pavadinimas – Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“, trumpasis pavadinimas – darželis „Giliukas“. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190161755.

3.      Darželio įsteigimo data pagrįsta istoriniais šaltiniais: 1999-0 m. rugsėjo 3 d. Darželio tarybos sprendimu Darželio įsteigimo data laikyti 1951 m. spalio 1d. Dabartinėse patalpose darželis savo veiklą pradėjo1979 m. rugsėjo mėn. 1d.

4.      Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.      Darželio priklausomybė – Mažeikių rajono savivaldybės darželis.

6.      Darželio savininkas – Mažeikių rajono savivaldybė.

7.      Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Mažeikių rajono savivaldybės taryba, kuri:

7.1.   tvirtina darželio nuostatus;

7.2.   priima į pareigas ir iš jų atleidžia Darželio direktorių;

7.3.   priima sprendimą dėl darželio buveinės pakeitimo;

7.4.   priima sprendimą dėl Darželio reorganizavimo, struktūros pertvarkos ir likvidavimo.

7.5.   priima sprendimą dėl darželio skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6.   skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7.   sprendžia kitus LR biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8.       Darželio adresas - Dariaus ir Girėno g. 25, LT-89328  Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav.

9.       Švietimo įstaigos  grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

10.   Darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

11.   Darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis.

12.   Darželio kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams, ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla intelekto sutrikimą turintiems vaikams, ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių turintiems vaikams, ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla sveikatos problemų turintiems vaikams.

13.  Mokymo kalba – lietuvių.

14.   Mokymosi formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.

15.   Mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis.

16.   Vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiojo ugdymo švietimo programos.

17.   Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS

DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

18.   Darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19.   Darželio švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1.  priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.2.  sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.3.  kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.4.  kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

19.2.5.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2. disponuojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.3. bibliotekų ir archyvo veikla, kodas 91.01;

20.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

20.5. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

20.6. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

21.   Darželio veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

22.  Darželio veiklos uždaviniai:

22.1.   teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

22.2.   tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

22.3.   padėti vaikui pasirengti sėkmingam mokymuisi mokykloje ir pasiekti mokyklinę brandą;

22.4.   telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, atlikti visuomenės kultūrinio ugdymo  funkcijas;

22.5.   teikti ugdytiniams reikiamą specialiąją pagalbą;

22.6.   užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.

22.7.   teikti ugdytiniams reikiamą švietimo pagalbą;

23.   Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Darželis:

23.1.   vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bei rengia kitas vaikų amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;

23.2.   vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į Darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.3.   vykdo ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės ugdymą;

23.4.   sudaro palankias sąlygas ugdyti vaikų tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėti kultūrinę ir socialinę brandą, tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

23.5.   sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

23.6.   užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

23.7.   vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

23.8.   organizuoja vaikų maitinimą Darželyje;

23.9.   teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

23.10.    vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.11.    viešai skelbia informaciją apie Darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.12.    vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

24.   Darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir iškeltus uždavinius, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1.   parinkti ugdymo (-si) ir veiklos būdus;

24.2.   kurti naujus ugdymo (-si ) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

24.3.   bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4.   inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;

24.5.   stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6.   gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

24.7.   naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25.   Darželis privalo:

25.1.   užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams;

25.2.   užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą;

25.3.   užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

25.4.   užtikrinti ugdymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

25.5.   naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams įgyvendinti  pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;

25.6.   teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms Lietuvos Respublikos įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;

25.7.   vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS

DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26.   Darželio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus:

26.1.   Darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Darželio taryba ir Mažeikių rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2.   Darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Darželio taryba;

26.3.   ikimokyklinio, specialiojo ugdymo programas, kurioms yra pritarusi darželio taryba;

26.4.   kitus Darželio veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus aktus.

27.   Darželiui vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu pareigoms skiria ir iš jų atleidžia Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. Direktorius pareigoms skiriamas ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Mažeikių rajono savivaldybės tarybai.

28.   Direktorius:

28.1.  tvirtina Darželio vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; darbuotojų darbo užmokestį (koeficientą) ir nustato kitas darbo apmokėjimo sąlygas;

28.2.  tvirtina auklėtojų, mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.3.  priima vaikus Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

28.4.  suderinęs su Darželio taryba, tvirtina Darželio darbo tvarkos taisykles; 

28.5.  sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu (-osi) ir darbu susijusiais aspektais;

28.6.  vadovauja Darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, ikimokyklinio specialiojo ugdymo programų rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Darželio veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.7.  leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.8.  sudaro komisijas, darbo grupes, Mokytojų tarybą;

28.9.  Darželio vardu sudaro sutartis Darželio funkcijoms vykdyti;

28.10.    organizuoja Darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.11.    teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.12.    rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.13.    inicijuoja Darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.14.    bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą ugdytiniui, pedagogui ir Darželiui teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.15.    atstovauja Darželiui kitose institucijose;

28.16.    užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

28.17.    dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Darželio direktoriaus pavaduotojams;

28.18.    garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

28.19.    vadovauja Darželio Mokytojų tarybai;

28.20.    vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29.  Darželio direktorius atsako už tai, kad Darželyje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Darželio nuostatų, už demokratinį Darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

30.  Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. Juos koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

31.  Darželyje organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir ugdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas, sudaroma Darželio vaiko gerovės komisija (toliau - Komisija).

32.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais Nuostatais.

33.  Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Darželio direktorius. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

34.  Komisijos nariais gali būti: Darželio direktorius, Darželio direktorius pavaduotojas ugdymui ar ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas, švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas), sveikatos priežiūros specialistas, mokytojai. Į Komisijos sudėtį gali būti įtraukiami tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos bendruomenės, seniūnijos atstovai, kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys.

35.  Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. juos koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

V SKYRIUS

DARŽELIO SAVIVALDA

36.    Darželio taryba yra aukščiausia Darželio savivaldos institucija. Darželio taryba telkia Darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

37.    Darželio taryba sudaroma trijų metų laikotarpiui iš trijų Darželyje nedirbančių ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), trijų mokytojų, trijų darbuotojų atstovų. Į Darželio tarybą atviru balsavimu lygiomis dalimis ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus deleguoja Darželio ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojų atstovus – Mokytojų taryba, darbuotojų atstovaus – darbuotojų susirinkimas.

38.    Darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  Darželio direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

39.    Darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Darželio tarybos posėdyje. Darželio tarybos sekretorius taip pat renkamas atviru balsavimu pirmame tarybos posėdyje.

40.    Darželio taryba:

40.1.    teikia siūlymus dėl Darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

40.2.    pritaria Darželio strateginiam planui, Darželio metiniam veiklos planui, ikimokyklinio, specialiojo ugdymo programoms, Darželio nuostatams, Darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Darželio direktoriaus;

40.3.    teikia Darželio direktoriui siūlymus dėl Darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Darželio vidaus struktūros tobulinimo;

40.4.    svarsto Darželio lėšų naudojimo klausimus;

40.5.    išklauso Darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia Darželio direktoriui siūlymus dėl Darželio veiklos tobulinimo;

40.6.    turi teisę gauti visą informaciją apie Darželio veiklą;

40.7.    gali sustabdyti kitų Darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

40.8.    teikia siūlymus Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

40.9.    svarsto Mokytojų tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia Darželio direktoriui siūlymus;

40.10.    teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

40.11.     svarsto Darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

40.12.    kartu su Darželio direktoriumi sprendžia, ar leisti ant Darželio pastatų ar Darželio teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

41.    Darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

42.    Darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Darželio bendruomenei.

43.    Mokytojų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

44.    Mokytojų tarybai vadovauja Darželio direktorius. Mokytojų tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma Darželio direktoriaus tvirtinamame Mokytojų tarybos darbo reglamente.

45.    Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

46.    Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija – tėvų komitetas - renkamas grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Šiai institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Tėvų komitetas aptaria su grupės auklėtojomis vaikų lankomumo, elgesio ir saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų Darželio tarybai ir direktoriui.

47.    Ugdytinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Darželio direktorius gali organizuoti grupių ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

48.   Darbuotojai į darbą Darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

49.   Darželio darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50.   Darželio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir pedagogai atestuojami ir kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

51.   Darželis valdo patikėjimo teise perduotą Mažeikių rajono savivaldybės turtą, jį naudoja ir disponuoja  juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52.   Darželio lėšas sudaro:

52.1.    valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybės biudžeto asignavimai;

52.2.    Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės ir savivaldybių pinigų fondų lėšos;

52.3.    Kitos teisėtai gautos lėšos;

53.  Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

54.    Darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

55.    Darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

56.    Darželio veiklą prižiūri Mažeikių rajono savivaldybės  vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57.    Darželis turi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę www.tirksliudarzelis.lt ,  kurioje viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.

58.    Darželio nuostatai keičiami ir papildomi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, Darželio direktoriaus ar Darželio tarybos iniciatyva.

59.    Darželis registruojamas Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

60.    Darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, prieštaravimai sprendžiami taikant teisės aktų nuostatas.

61.    Mažeikių rajono savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose Darželio savininkui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Mažeikių rajono savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Mažeikių rajono savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, šias funkcijas vykdo Mažeikių rajono administracijos direktorius be atskiro šių Nuostatų pakeitimo.

_____________________