Šį mėnesį planuojame

 GEGUŽĖ

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

2 d.

Administracijos pasitarimas

Direktorė V. Paulauskienė

4 d.  

Pedagogų pasitarimas:

- Dėl veiklų organizavimo lauke;

- Lauko edukacinių erdvių aptarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

G. Kontutienė, grupių mokytojai

18 d.

Atestacijos komisijos posėdis: Dėl pagalbos mokiniui specialisto pretenduojamos kvalifikacinės kategorijos suteikimo

 

Atestacijos komisijos pirmininkas

 

 

RENGINIAI, ŠVENTĖS, PARODOS
2-31 d. Aplinkosauginio švietimo fondo renginys „Kasmetinės globalinės veiksmo dienos“ IU mokytoja L. Zubavičienė
2-31 d. Sveikatiada „Šok ir nesustok! IU mokytoja E. Šlimienė, meninio ugdymo pedagogė N. Burbienė
6 d.               „Futboliuko festivalis

Fizinio ugdymo mokytojas

R. Džiaugys, PU mokytoja

R. Rimkūnienė

9-13 d.  Darželio ir šeimos savaitė „Aš ir mano šeima“

Grupių mokytojai

20 d.  Šeimos popietė „Sveikas užkandis žygyje“

Meninio ugdymo pedagogė

N. Burbienė,

IU mokytoja L. Zubavičienė, fizinio ugdymo mokytojas R. Džiaugys

16-20 d. Žygių diena „Į pušyną takučiu“ Grupių mokytojai
31 d.  Darželio renginys „Sudie, žaislai ir lėlės, keliausim mokyklėlėn“

PU mokytojos: R. Rimkūnienė,

R. Kripienė

KOLEGIALUS BENDRADARBIAVIMAS
24 d.

Gerosios patirties sklaida: „Kiškių" gr. veiklų pristatymas;

Inovatyvios ugdymo formos „Eksperimentai“ pristatymas;

Soc. pedagogė M. Balvočiūtė,

IU mokytoja E. Fridrikaitė

25 d. „Boružiukų" gr. praktinės veiklos pagal IU rekomendacijas „Žaismės ir atradimai“ pristatymas

IU mokytojos: E. Šlimienė,

L. Zubavičienė

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, SAVIŠVIETA
2-31 d.  Dalyvavimas seminaruose pagal individualų kvalifikacijos tobulinimo planą Bendruomenės nariai
5; 19 d.  Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ IU mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai, vadovai
15 d. Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“ Užsiregistravę darbuotojai