Šį mėnesį planuojame

 RUGSĖJIS

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

5 d.  Administracijos pasitarimas. Direktorė V. Paulauskienė
14 d.

VGK posėdis

          - Dėl logopedo pagalbos ir  švietimo pagalbos sąrašų aptarimo.

Komisijos pirmininkė G. Kontutienė

VGK nariai

26 d.  

Pedagogų pasitarimas:

          - Dėl ilgalaikių ugdymo planų;

          - Dėl vaikų pasiekimų vertinimo.

Pavaduotoja ugdymui G. Kontutienė
rugsėjo mėn. Grupių tėvų susirinkimai. Grupių mokytojai
RENGINIAI, ŠVENTĖS, PARODOS
1 d.
 
2023-2024 m.m. atidarymas Šventinis rytmetys „Stebuklingas raktelis“.
Grupių pedagogai, meninio ugdymo pedagogė V. Tamošauskaitė
18-22 d. Projektinė veikla „Judumo savaitė“. Fizinio ugdymo mokytojas R. Džiaugys, grupių pedagogai, visuomenės sveikatos specialistė
25 d.  Vaikų piešinių paroda „Lai, Tirkšliuose bus švaru!“ Mokytoja R. Rimkūnienė
28 d. Tėvų ir vaikų gamtosauginis žygis „Mažasis gamtininkas“. Mokytojos: D. Sakalauskienė, R. Jasienė
KOLEGIALUS BENDRADARBIAVIMAS
7 d.

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas, aptariant mokymo formų, būdų bei metodų taikymą ugdant individualių ugdymosi poreikių vaikus.

Švietimo pagalbos specialistai

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, SAVIŠVIETA
8 d. Kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektas „Medžio meistrų laboratorija Tirkšliuose“. Edukacinė išvyka su soc.partneriais į Lietuvos liaudies buities muziejų (Rumšiškės). Mokytoja L. Zubavičienė, sekretorė K. Kleišienė, pavaduotoja ūkiui L. Valiukonienė
14 d. Aplinkosauginio švietimo įgyvendinimas švietimo įstaigoje: gerosios patirtys Mažeikių rajono savivaldybėje. Direktorė V. Paulauskienė
21 d. Tarptautinė konferencija „Darnios mokyklos PIN kodas – 2030!“
Mokytojos:
D. Maldžiuvienė, D. Sakalauskienė
21-22 d. Renginys: Neringos ir Klaipėdos savivaldybių gerosios patirtys aplinkosaugos švietimo srityje. Direktorė V. Paulauskienė
rugsėjo mėn. Dalyvavimas seminaruose pagal individualų planą. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai

 Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kontutienė