Laisvos darbo vietos

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“ skelbia konkursus į laisvas darbo vietas:

1. VYR. BUHALTERIO PAREIGOMS EITI:

Skelbimo data: 2023-11-17

Pareigybės lygis:  A2

Pareiginės algos koeficientas: 6–13

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui: 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija bei ne mažesnį nei 1 metų finansininko buhalterio (finansininko ekonomisto) darbo stažą.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi žinoti ir vadovautis: 

 •  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;  
 • kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą; 
 • Darželio vadovo įsakymu patvirtinta apskaitos politika; 
 • pareigybės aprašymu; 
 • įstaigoje naudojamą duomenų apskaitos programą.

Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:

 • tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus; 
 • teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms; 
 • teikia biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 • vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę vadovaujantis patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse numatytomis procedūromis;
 • rengia Darželio finansinę atskaitomybę ir, vadovui pasirašius, teikia Savivaldybės administracijos atitinkamiems skyriams;
 • siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, pašalinti nuostolius, nereikalingas išlaidas;
 • dalyvauja atliekant įstaigos ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis;
 • dalyvauja forminant trūkumų ir piniginių lėšų bei prekių ir materialinių vertybių grobstymo medžiagą, reikalui esant kontroliuoja perduodant šią medžiagą tardymo ir teismo organams;
 • užtikrina, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą;
 • dalyvauja rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones;
 • užtikrina, kad laiku būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamoms institucijoms;
 • suteikia metodinę pagalbą įstaigos darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais;
 • praneša darželio direktoriui apie visus išaiškintus įstaigos buhalterijos darbo trūkumus, būtinai paaiškina jų atsiradimo priežastis ir siūlo būdus jiems šalinti;
 • konsultuoja materialiai atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

  Dokumentų pateikimo būdas:

 • Asmeniškai arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
 • Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
 • Išsamesnė informacija tel. 8 611 47100.

 

2. MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS EITI:

Skelbimo data: 2023-11-14

Pareigybės lygis:  A2

Pareiginės algos koeficientas:  8,11 – 9,28

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • pareigybei privalomas išsilavinimas: įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su muzikos mokytojo profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; pretendentas turi būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursus;
 • turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės dalies kursas, 3 studijų kreditai);
 • privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);
 • kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje. Gebėti dirbti su elektroniniu dienynu; valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti ir organizuoti meninį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams panaudojant dailę, šokį, muziką ar kt. meno rūšis, skatinti vaikų meninius gebėjimus muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muziką pritaikyti įvairioje kitoje veikloje. Rinkti ir kaupti priemones, skatinančias aktyvią meninę veiklą: muzikos instrumentus, audio, video įrašus, paveikslus ir kt. Gabiems muzikai vaikams sudaryti sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam lavinimui, skiriant papildomą laiką individualiam ir grupiniam darbui, ruošti vaikus ir dalyvauti konkursuose, festivaliuose ir įvairiuose muzikiniuose renginiuose, projektuose.

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

 Dokumentų pateikimo būdas:

 • Asmeniškai arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
 • Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
 • Išsamesnė informacija tel. 8 611 47100.

 

 3. PSICHOLOGO(-ĖS) PAREIGOMS EITI:

Pareigos: psichologas, 0,25 pareigybė

Darbo užmokestis: DU mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu

Darbo pradžia: 2023 m. rugsėjo 1 d.

Atrankos būdas: atrankos pokalbis

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

Teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Funkcijos:

 • Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 • Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 • Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 • Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 • Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Pretenduojantys į psichologo pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami: kasdien nuo 8:00 – 17:00 val.

Adresas:  Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., Mažeikių r.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-443-48120,

Gyvenimo aprašymai (CV) - el.paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.