Laisvos darbo vietos

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“ skelbia konkursus į laisvas darbo vietas:

1. Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo(-os) pareigoms eiti

Pareigos: Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojas, 1 pareigybė

Darbo užmokestis: DU mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu

Darbo pradžia: 2023 m. rugsėjo 1 d.

Atrankos būdas: atrankos pokalbis.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI:

 • Turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir auklėtojo ar pedagogo kvalifikaciją.
 • Baigta ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa. Studijų kryptis – Pedagogika; krypties šaka – Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo pedagogika; kvalifikacinis laipsnis – Pedagogikos krypties (šakos)
 • Išklausyta ne trumpesnė kaip 80 valandų (ne mažiau kaip 3 studijų kreditų) kompiuterinio raštingumo mokymų apimties programa (30 proc. kontaktinių valandų ir 70 proc. savarankiško mokymosi valandų).
 • Valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.
 • Išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJO FUNKCIJOS:

 • organizuoja, vykdo, dalyvauja  ugdomajame procese, tarpusavyje derina vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 
 • atsižvelgia į individualius vaikų ugdymo(-si) poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovaujasi  Ikimokyklinio  ugdymo įstaigos  higienos normomis ir taisyklėmis;
 • planuoja grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais;
 • kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;
 • užtikrina savo darbo kokybę;
 • sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, inicijuoja individualių programų, projektų rengimą;
 • esant sunkumams dėl vaiko ugdymo, gavęs vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, kreipiasi  į įstaigos Vaiko gerovės komisiją, kad įvertintų vaiko specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, ir vykdo jos rekomendacijas;
 • saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt. Pastebėjęs smurto apraiškas praneša įstaigos administracijai;
 • teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko ugdymo turinį, metodus ir priemones;
 • laiku pildo ir tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentaciją;
 • analizuoja ir vertina savo ir kolegų pedagoginę veiklą, teikia pasiūlymus;
 • bendradarbiauja su kolegomis, tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;
 • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derina šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes;
 • teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais. Sistemingai informuoja tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo (-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);
 • bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio ugdymo mokytoju, švietimo pagalbos specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais;
 • informuoja įstaigos administraciją, Vaiko gerovės komisiją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
 • priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;
 • dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, veiklos plano rengime, veiklos įsivertinime ir kt.;
 • esant būtinybei, talkina kolegoms, rengia ir dalyvauja renginiuose, šventėse, talkose, ekskursijose ir kitur;
 • vadovaujasi visais įstaigoje galiojančiais dokumentais, tvarkomis, aprašais ir kt., reglamentuojančiais darbo tvarką, saugą ir atsakomybes.

Pretenduojantys į ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5.    Gyvenimo aprašymą;
6.    Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami: kasdien nuo 8:00 – 17:00 val.

Adresas:  Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., Mažeikių r.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-443-48120,

Gyvenimo aprašymai (CV) - el.paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skelbimas publikuojamas iki: 2023-08-30

 

2. Psichologo(-ės) pareigoms eiti:

Pareigos: psichologas, 0,25 pareigybė

Darbo užmokestis: DU mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu

Darbo pradžia: 2023 m. rugsėjo 1 d.

Atrankos būdas: atrankos pokalbis

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

Teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Funkcijos:

 1. Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 2. Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 3. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 4. Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 5. Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 6. Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Pretenduojantys į psichologo pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5.    Gyvenimo aprašymą;
6.    Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami: kasdien nuo 8:00 – 17:00 val.

Adresas:  Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., Mažeikių r.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-443-48120,

Gyvenimo aprašymai (CV) - el.paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skelbimas publikuojamas iki: 2023-08-30