Valdymas ir savivalda

Darželio valdymas ir savivalda grindžiami viešumo, humanizmo, demokratijos, decentralizacijos ir savivaldos principais.

 

Darželio valdymas

Darželyje veikia decentralizuota valdymo sistema. Įgyvendinant administracinę decentralizaciją, Tirkšlių darželyje „Giliukas“ siekiama perskirstyti įgaliojimus, atsakomybę ir finansinius išteklius tarp skirtingų įstaigos valdymo lygių subjektų. Tai darbdavį atstovaujančio asmens (direktoriaus) valdymo atsakomybės perdavimas atskirų veiklos barų administratoriams.

Valdymo atsakomybės darželyje išskiriamos pagal pareigybėms priskirtas funkcijas ir atsakomybių sritis:

 • Darželio direktorius atsakingas už įstaigos strategijos formavimą;
 • Darželio administratoriai atsakingi už strategijos įgyvendinimą ir taktiką atskiruose veiklos baruose:
  • ugdomojo proceso – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • ūkinės veiklos – direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
  • turto valdymo – vyr. buhalteris;
  • dokumentų valdymo – sekretorius.

Su darželio organizacine valdymo struktūra galite susipažinti ČIA.

 

Darželio savivalda

Darželio savivaldą sudaro: Darželio taryba, Mokytojų taryba, Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas, Darbo taryba (jos nesant – Darbuotojų atstovas).

Darželio taryba:

Pirmininkė – Rima KRIPIENĖ, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Sekretorė – Kristina KLEIŠIENĖ, sekretorė, apskaitininkė

Nariai:

 • Rima Dovidauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Ernesta PETKEVIČIŪTĖ, tėvų atstovė
 • Giedrė ABRUTIENĖ, tėvų atstovė

Darželio tarybos veiklą reglamentuoja Darželio tarybos nuostatai.

Mokytojų taryba:

Pirmininkė – Rasa RIMKŪNIENĖ, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Sekretorė – Rima DOVIDAUSKIENĖ, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Rima KRIPIENĖ, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 • Dalia SAKALAUSKIENĖ, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 • Dalia MALDŽIUVIENĖ, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos darbo reglamentas.

Tėvų (globėjų) taryba:

Tėvų (globėjų, rūpintojų) grupę sudaro tėvų atstovai iš kievienos darželio grupės: Laura KAZLAUSKIENĖ, Giedrė ABRUTIENĖ, Ernesta PETKEVIČIŪTĖ, Vilma PETRAUSKIENĖ, Jurgita POCEVIČIENĖ .

Darbo taryba:

Darbo tarybos pirmininkė – Kristina KLEIŠIENĖ, sekretorė, apskaitininkė.

Darbo tarybos sekretorė – Lilija VALIUKONIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Narys - Rima KRIPIENĖ, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.